Ochrana osobních údajů

Níže uvedené informace byly tímto dokumentem poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES s účinností od 25. 5. 2018 (v textu rovněž jako „GDPR“).

Totožnost správce:

SINUHET s.r.o.
IČ: 61680885
sídlo: Týn 641/4, 110 00 Praha 1

Kontaktní údaje správce:

poštovní adresa: Týn 641/4, 110 00 Praha 1
telefon: +420 234 124 112
mail: sinuhet-pr@sinuhet-pr.cz
(dále jen „správce“)

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Zpracování nezbytné pro plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
Ochrana oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Účel zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává pouze takové osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytně nutné k vyřízení dotazu (žádosti, požadavku, poptávky apod.) zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře nebo prostřednictví e-mailu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, jejich neposkytnutí však může znamenat, že nebudeme schopni Vás kontaktovat nebo vyřídit Váš požadavek.

1) Správce zpracovává osobní údaje osob, které jej kontaktují prostřednictvím kontaktního formuláře, pro účely vyřízení požadavku (dotazu, poptávky, žádosti apod.), a to na základě jeho oprávněného zájmu na komunikaci se subjekty osobních údajů a vyřízení jejich zájmu o následné kontaktování.

Za těmito účely správce může zpracovávat níže uvedené osobní údaje:

 •  identifikační údaje (jméno a příjmení)
 • kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo),
 • případně jiné údaje dobrovolně poskytnuté subjektem osobních údajů (např. název firmy)


2)
 Správce má oprávněný zájem zpracovávat shora uvedené osobní údaje také na základě oprávněného zájmu na ochraně svých práv a svého majetku, např. v případě soudního sporu. Správce může uchovávat registrační údaje na základě svého oprávněného zájmu za účely další komunikace se subjekty osobních údajů.

Způsob zpracování osobních údajů:

Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické nebo listinné podobě. Elektronické osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, přičemž správce dbá na důkladné technické, organizační a personální zabezpečení. Osoby, které přicházejí do kontaktu s osobními údaji, jsou řádně proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:

Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším osobám, pokud jim svědčí zákonný důvod, především orgánům činným v trestním řízení, soudům a správním orgánům. Osobní údaje můžeme v případě nutnosti předat našemu právnímu zástupci.

Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje mohou být správcem uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů po dobu nikoli delší, než je nezbytné pro vyřízení konkrétního požadavku. Dále je správce oprávněn ukládat osobní údaje po dobu max. 5 let za účely další komunikace se subjekty osobních údajů. Jinak je správce oprávněn používat osobní údaje po dobu uplatnění práv vyplývajících z oprávněných zájmů správce.

Práva subjektu údajů:
1) Proti zpracování osobních údajů z důvodů oprávněných zájmu správce můžete kdykoliv vznést námitku a osobní údaje budou vymazány, neprokáže-li správce závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy. V případě zpracování osobních údajů formou přímého marketingu (e-maily, SMS o službách správce bude obesílání účinkem námitky vždy zastaveno a osobní údaje vymazány; výjimkou je případné držení samotného kontaktního e-mailu či tel. čísla v tzv. seznamu robinsonů, které zajistí, aby na tyto kontaktní údaje nebyla sdělené přímého marketingu odesílána.

2) Právo na přístup k osobním údajům.

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, má právo k nim získat přístup s následujícími informacemi o:

 • účelech zpracování,
 • kategoriích dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu.


Správce poskytne subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřenou náhradu administrativních nákladů.

3) Právo na opravu.

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.

4) Právo na výmaz („právo být zapomenut“).

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.


Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely,
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


5) Právo na omezení zpracování.

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, pokud:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


6) Právo na přenositelnost údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce předal osobní údaje subjektu údajů zpracovávané automatizovaně na základě smlouvy jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správce správci druhému, jeli to technicky možné.

Automatizované rozhodování včetně profilování správce nevyužívá.

7) Právo podat stížnost.

Subjekt údajů může ohledně činnosti správce podat stížnost, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu (písemně nebo elektronicky). Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, vyzve správce subjekt údajů k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude možno ji vyřídit. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne doručení stížnosti nebo jejího doplnění. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Způsob uplatnění práva subjektu údajů:

Subjekt údajů uplatňuje svá práva kontaktováním správce s využitím jeho výše uvedených kontaktních údajů. Správce poskytuje informace písemně v listinné podobě, v případě uplatnění práva elektronicky, odpoví správce totožným způsobem, tedy e-mailem nebo doručením do datové schránky.